Հարգելի Այցելու, Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ tvtrade.am կայքէջում ընթանում են ընթացիկ – բարելավման աշխատաքներ, որի պատճառով հնարավոր են կայքէջում խաթարումներ և բացթողումներ, որի համար հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը: Մեր գործողությունները ուղղված են Ձեզ ավելի բարձրակարգ ծառայություն մատուցելուն: Շնորհակալություն մեր ծառայություններից օգտվելու համար: Հարգանքով TVTRADE թիմ

Ձեր զամբյուղը դատարկ է

Ընդամենը: 0դր

Օգտագործման պայմաններ

Բարի գալուստ TVtrade.am կայքէջ

Կայքէջի սեփականատերը <<Արմաբա>> ՍՊԸ-ն է:

Կայքէջի դրույթները և պայմանները շարադրված են <<ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի>>, <<Առևտրի և ծառայությունների մասին>> ՀՀ օրենքի, <<Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ իրավական ակտերի դրույթներին համապատասխան: Այդ դրույթները և պայմանները, կապված ՀՀ օրենսդրության պահանջների և Ընկերության վաճառքի քաղաքականության փոփոխությունից, ենթակա են խմբագրման:

Ձեր այցելությամբ TVtrade.am կայքէջ, Դուք հայտնում եք Ձեր համաձայնությունը TVtrade.am կայքէջի բոլոր դրույթներին (Առաքում, Գաղտնիության քաղաքականություն, Պայմաններ):

TVtrade.am կայքէջն օգտագործելիս արգելվում է.

1. Մուտք գործել անչափահաս անձանց
2. Վիրավորել, կոպտել, զրպարտել, սպառնալ, օգտագործել ոչ կոռեկտ արտահայտություններ
3. Խախտել երրորդ կողմի հեղինակային, ապրանքանիշերի և այլ գույքային իրավունքները
4. Հրապարակել երրորդ անձանց անձնական բնույթի տեղեկությունները
5. Փորձել կայքէջի խոցելիությունը, ծանրաբեռնել կամ դժվարեցնել կայքէջի բնականոն աշխատանքը

Ընդհանուր դրույթներ

1. Վաճառող՝ առքուվաճառքի պայմանագրով սպառողներին ապրանք իրացնող իրավաբանական անձն է, (այսուհետ՝ Ընկերություն)
2. Սպառող՝ բացառապես անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման մտադրություն ունեցող քաղաքացին է, (այսուհետ՝ Պատվիրատու)
3. Ոչ պարենային ապրանք՝ դա բնակչության նյութական և կուլտուր-կենցաղային պահանջների բավարարման նպատակով վաճառքի համար նախատեսված կուլտուր-կենցաղային և տնտեսական նշանակության, թեթև արդյունաբերության և այլ արտադրանքն է (այսուհետ՝ Ապրանք)

Վաճառքի պայմաններ, նվերներ և զեղչեր

1. Պայմանագիրը կնքվում է Պատվիրատուի օֆերտան (պայմանագիր կնքելու առաջարկը) էլեկտրոնային նամակով կամ հեռախոսազանգով Ընկերությանը ուղարկելու և Ընկերության կողմից դրա ընդունման (առաջարկը ընդունելու) միջոցով
2. Առաքումը կատարվում է համաձայն <<Առաքման պայմաններ >> բաժնի
3. Սույն կայքէջի Պայմաններով նշված սահմանումների առումով <<պատշաճ որակ>> հասկացությունը նշանակում է՝ մեխանիկական վնասվածքներ չունենալը, կոմպլեկտայնությունը, տեխնիկատնտեսական չափորոշիչների համապատասխանությունը և ֆունկցիոնալ նշանակության դետալների աշխատունակությունը, գործարանային վիճակում լինելը (օգտագործված չլինելը)
4. Առաքիչի կողմից Պատվիրատուի ներկայությամբ ստուգվում է Ապրանքի պատշաճ որակի լինելը: Պատվիրատուն Առաքիչին վճարման ենթակա գումարը վճարում է կանխիկ եղանակով կամ, մինչև առաքման կազմակերպելը, ոչ կանխիկ կանխավճարով
5. Պատվիրատուն կարող է մինչև Առաքիչի՝ հասցեից դուրս գալը հրաժարվել պատվերից՝ Առաքիչին վճարելով միայն առաքման ծառայության գումարը
6. 20.000 ՀՀ դրամ և ավել ցանկացած գնման դեպքում Պատվիրատուին տրվում է արժեքավոր մեկ նվեր նվերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ օպերատորից
7. Ընկերությունում գործում է ճկուն զեղչային համակարգ՝ 2 հատից ավել ցանկացած Ապրանք պատվիրելու դեպքում, կախված ապրանքի քանակից, Ապրանքի վաճառքի գները զեղչվում են մինչև 80 տոկոս:

Ապրանքների հետվերադարձի և փոխանակման պայմանները

1. Ընկերությունը պարտավոր է Պատվիրատուին առաքել պատշաճ որակի ապրանք
2. Ոչ պատշաճ որակի Ապրանք Պատվիրատուին առաքելու դեպքում Ընկերությունը առաջնորդվում է <<Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 16-ի և հոդված 19-ի պահանջներով նույն օրենքի հոդված 17-ով սահմանված ժամկետում
3. Պատվիրատուն իրավունք ունի փոխարինել պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը Ընկերությունում, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, եզրաչափքերով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործվել սպառողի կողմից իր նշանակությամբ, բացառությամբ ՀՀ կառավարության 30.01.2002թ. N:77 որոշմամբ սահմանած անվանացանկով ապրանքների
4. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային չեկը
5. Պատվիրատուն իրավունք ունի փոխարինել պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը երեսուն օրվա ընթացքում` չհաշված գնման օրը (<<Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 23-ով սահմանված է տասնչորսօրյա ժամկետ)
6. Եթե Պատվիրատուի` Ընկերությանը դիմելու օրը վաճառքում նմանօրինակ պատշաճ որակի ոչ պարենային Ապրանքը բացակայում է, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի իր ընտրությամբ լուծել առքուվաճառքի պայմանագիրը և պահանջել հետ վերադարձնելու նշված Ապրանքի համար վճարված գումարը (առանց առաքման ծառայության համար վճարված գումարի) կամ փոխարինել այն նմանօրինակ Ապրանքով` վաճառքում համապատասխան Ապրանքի առաջին իսկ ստացման դեպքում
7. Փոխարինման կամ հետ վերադարձի ենթակա չեն ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2002 թվականի N 77 որոշմամբ սահմանված ապրանքները.
• Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք
• Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ և այլն)
• Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ՝ բացառությամբ օծանելիքի
• Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ
• Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք
• Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր)
• Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ
• Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր
• Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ լողամիջոցներ
• Քաղաքացիական զենք, քաղաքացիական և ծառայողական հրազենի հիմնական մասեր ու դրանց փամփուշտները
• Կենդանիներ և բույսեր

Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում

Ընկերությունից գնված էլեկտրականությամբ աշխատող ապրանքների համար տրվում է երեք ամսվա տեխնիկական սպասարկման երաշխիք:

Երաշխիքային ժամկետը դա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում ապրանքի (աշխատանքի) թերության հայտնաբերման դեպքում Ընկերությունը պարտավոր է բավարարել <<Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենք օրենքով սահմանված սպառողի պահանջները:

Հիշյալ ժամանակահատվածում էլեկտրականությամբ աշխատող Ապրանքի հետ կապված ցանկացած խնդիր Ընկերությունը պարտավորվում է վերացնել անվճար (Ընկերությունը պարտավոր է իր հաշվին և միջոցներով մոտեցնել Ապրանքը Ընկերության Սպասարկման կենտրոն, անվճար նորոգել և անվճար Ապրանքը վերադարձնել Պատվիրատուին), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ.

1. ապրանքը չի օգտագործվել ըստ իր նպատակային նշանակության կամ պահեստավորվել է վնասատու միջավայրում
2. ապրանքն օգտագործվել է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով՝ խախտելով շահագործման կանոնները
3. շահագործման ընթացքում եղել են էլեկտրականության լարման նորմայից բարձր տատանումներ
4. անզգուշության կամ դիպվածի պատճառով առկա են մեխանիկական վնասվածքներ
5. վնասված են գործարանային կապարակնիքները կամ կատարվել են այլ անձանց կողմից նորոգումներ և այլ միջամտությունները
Երաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածում գտնվող Ապրանքի նորոգման անհնարինության դեպքում, այն փոխարինվում է նորով կամ, տվյալ տեսակի ապրանքի բացակայության դեպքում, Պատվիրատուի համաձայնությամբ, համարժեք այլ Ապրանքով:

Ընկերությունից գնված էլեկտրականությամբ աշխատող ապրանքների համար տրվում է երկու տարվա տեխնիկական սպասարկման հետերաշխիք: Հետերաշխիքային ժամկետը դա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում ապրանքի (աշխատանքի) թերության հայտնաբերման դեպքում Ընկերությունը պարտավոր է իր հաշվին և միջոցներով մոտեցնել Ապրանքը Ընկերության Սպասարկման կենտրոն, անվճար նորոգել՝ Պատվիրատուից պահանջելով (Պատվիրատուի հետ նախնական համաձայնեցրած) նորոգման ենթակա դետալների գումարը, և անվճար Ապրանքը վերադարձնել Պատվիրատուին:

(374) 10 55 77 77